Aviso legal

O Auditorio de Galicia Santiago Compostela facilita información sobre as actividades oficiais e a organización de Curtocircuíto e o fai a traverso do seu dominio de Internet:

curtocircuito.org

Os contidos destes sitios Web poderán ser modificados e actualizados polo Auditorio de Galicia Santiago Compostela sen necesidade de previo aviso, tanto no referente ás informacións como á estrutura e deseño gráfico.

O Auditorio de Galicia Santiago Compostela inclúe no seu sitio Web enlaces a contidos externos que considere de interese para o cidadán, observando sempre a normativa que regula os dereitos de propiedade intelectual e as normas básicas de comportamento ético na Internet. A este respecto, o Auditorio non se responsabiliza das modificacións que podan producirse nos destinos dos enlaces externos incluidos neste sitio, nin do uso que se faga deses contidos por parte dos usuarios da Web.

O Auditorio de Galicia Santiago Compostela é titular dos dereitos de propiedade intelectual, do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados arriba, agás que se faga referencia expresa en senso contrario. As marcas ou signos distintivos de calqueira clase que se recollen nestes sitios Web están igualmente protexidos pola lexislación vixente. A reproducción, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

A utilización non autorizada expresamente da información contida nos dominios, así como os prexuízos que puideran ocasionarse nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Auditorio de Galicia Santiago Compostela poderá orixinar o exercicio por este das accións que legalmente procedan.

O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos polo Auditorio de Galicia Santiago Compostela no seu sitio Web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.

O usuario comprométese a facer un uso dos servizos e contidos da Web axeitados á Lei, e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou contrarias ás normas básicas de comportamento ético en Internet, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos da propiedade intelectual e industrial, ou calquera outra norma aplicable.

O Auditorio de Galicia Santiago Compostela non será responsable dos fallos que se puideran producir nas comunicacións, incluído o borrado, transmisión incompleta ou atrasos na remisión, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. O Auditorio de Galicia Santiago Compostela resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao sitio web ou aos servizos, en calqueira momento, e sen necesidade de aviso previo a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións.

Nos casos non previstos nestas condicións xerais, así como na interpretación e resolución dos conflitos que puideran xurdir como consecuencia dos mesmos será de aplicación a lexislación española.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a traverso de curtocircuito.org realízase de acordo có disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demáis normativa aplicable. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Auditorio de Galicia Santiago Compostela.